Gyakran ismételt kérdések

 1. Több megvalósítható ötlettel rendelkezünk, benyújthatunk-e több inkubációs kérelmet, akár a fejlesztésben részt vevő partnereinkkel, akár kapcsolt vállalkozással?

  Nem nyújtható be egy start up vállalkozástól több inkubációs kérelem.Amennyiben a start-up vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több inkubációs kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott inkubációs kérelem kerül elbírálásra, a többi inkubációs kérelem automatikusan elutasításra kerül.

 2. A támogatható tevékenységek közül hány tevékenységre pályázhatok?

  A támogatható tevékenységek közül az a) pontban megjelöltet kötelező kiválasztani és arra költségeket tervezni, a többi tetszőlegesen választható vagy akár el is hagyható.

 3. Mi az az átláthatósági nyilatkozat? Miért van rá szükség egy start up esetében?

  Az átláthatóság demokratikus alapérték. Magyarország Alaptörvénye szerint a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

 4. Milyen okok zárhatják ki a céget a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező szervezetek köréből?

  Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit:

  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
  • a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok megsértése,
  • az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, vagy
  • harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül – a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt – jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.

 5. Mivel és mikor kell igazolnia a kedvezményezettnek az önerő rendelkezésre állását?

  Ha a kedvezményezett mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

 6. Kell a kedvezményezettnek elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnie? Meddig szükséges a projekt dokumentumait megőrizni?

  A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig megőriznie.

 7. A közbeszerzés költségei között elszámolható saját közbeszerzési szakértő bére?

  Igen, a közbeszerzés költségei között elszámolható a saját közbeszerzési szakértő bére. A közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, illetve a közbeszerzési munkatárs személyi jellegű ráfordításait is), nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

 8. A Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat hogyan kell értelmezni, pl. 2 fő kutató-fejlesztő – részére egy hónapban maximum 1.000.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el?

  A Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes bértömegre (alapbérre+bármilyen támogatással érintett projektekre és járulékaikra) összevontan kell értelmezni maximum 2 fő részére együttesen. Azaz egy munkavállaló – pl. kutató- fejlesztő – részére egy hónapban maximum 500.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely összeg összességében értendő valamennyi támogatással érintett projektekre, melyen az adott munkavállaló dolgozik, a munka jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl. kinevezés, megbízási szerződés) függetlenül. Ez az összeg 2017-ben 404 858 Ft bruttó bér elszámolását teszi lehetővé 1 fő részére, feltéve, hogy az elszámolni kívánt 1 000 000 Ft személyi réfordítás egyenlően oszlik meg a 2 fő között. A 2 fő közötti felosztás aránya szabadon változtatható.

 9. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei között milyen költségek számolhatók el?

  A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

 10. Hol kell megvalósítani a projektet?

  A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a start-up bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, azzal a kitétellel, hogy a megvalósítás helyszínéül megjelölt akár székhely, akár telephely, akár fióktelep nem a közép- magyarországi régióban található. Pl. a budapesti székhellyel rendelkező cég a projekt megvalósítási helyszínét kialakíthatja a közép-magyarországi régión (Budapesten és Pest megyén) kívül található fióktelepén.

 11. Hogyan, kitől lehet segítséget kérni egy EIT Health vállalati tag támogató levelének megszerzéséhez?

  A nyilatkozatokat minden Pályázó saját maga kell, hogy beszerezze, mely nyilatkozatok kiállítását az alábbi elérhetőségeken lehet megkérni: E-Group Ict Software Zrt.: Kuthy Kata <kata.kuthy@egroup.hu> GE Hungary Kft.: Andrea Bagoly andrea.bagoly@ge.com További nem budapesti régióban található EIT Health vállalati partnerek elérhetőségét a következő linken találja meg: https://www.eithealth.eu/partners

  A nyilatkozatok kiadásáról az EIT Health partnerek saját hatáskörben döntenek.

  A további nem budapesti régióban található EIT Health vállalati partnerek listája a következő weboldalon érhető el: https://www.eithealth.eu/partners; kizárólag a „Business classification” EIT Health partnerek minősülnek vállalati partnernek.

 12. A honlapon közzétett mellékletek között szereplő pályázati adatlap excel (mellékelve) tartalma meghaladja a felületen bekért adatokat (pl. közbeszerzési terv, kifizetés ütemezés munkalapok).
  Szükséges-e az ilyen tartalmakat külön dokumentumként mellékelni?
  Illetve szükséges-e ezt leszámítva is az excelt mellékletként feltölteni, tekintve, hogy annak legtöbb munkalapjának adattartalma a felület űrlapjain feltöltésre kerül.

  Mivel honlapon közzétett mellékletek között szereplő pályázati adatlap excel (mellékelve) tartalma meghaladja a felületen bekért adatokat ezért az ilyen tartalmakat (közbeszerzési terv, kifizetés ütemezés, költségvetés munkalapok) külön dokumentumként történő benyújtása szükséges. Ugyanakkor a felületen már benyújtásra kerülő adatok excelben történő párhuzamos, újbóli benyújtása nem szükséges.

Loading...
Széchenyi 2020